Kilka słów o zezwoleniu na pracę

Czy i kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę? Co warto wiedzieć jeśli mamy zamiar legalnie zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie?

Ogólnie mówiąc zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Wymaganym warunkiem jest posiadanie przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy.

Zezwolenie na pracę w Polsce potrzebuje cudzoziemiec z krajów spoza UE legalnie przebywający w Polsce na podstawie:

– wizy (są wyjątki od tej zasady);
– wizy Schengen lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen;
– zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy (są wyjątki od tej zasady);
– w ruchu bezwizowym.

Zezwolenia na pracę zawsze wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pracodawcy, bowiem to właśnie pracodawca występuje o nie. Ważne jest żeby dokumenty załączane do wniosku były złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami (z wyjątkiem dowodu osobistego i paszportu). Dodatkowo wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Nie równy podział majątku

Powszechnie wiadomo, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dokładniej art. 43 § 1) regulują fakt, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Tym samym po rozwodzie trzeba dokonać podziału majątku. Problemy zaczynają się jeśli jedna ze stron uważa, że były małżonek nie powinien dostać połowy majątku, ale mniejszą jego część.

W takim przypadku najprościej udać się do notariusza, gdzie małżonkowie sami mogą zadecydować któremu z nich dana rzecz przypadnie. Jeśli jednak któraś ze stron nie zgadza się na takie rozwiązanie wtedy majątek będzie musiał podzielić sąd. Wtedy w postępowaniu o podziale majątku trzeba złożyć wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Można tego dokonać wyłącznie w postępowaniu przed sądem I instancji, a nie podczas apelacji (wtedy zostanie on po prostu odrzucony).

Sąd decyzję o nierównym podziale majątku wydaje tylko w sytuacji kiedy zostanie udowodnione, że jeden z małżonków mimo możliwości finansowych nie przyczyniał się odpowiednio do powstania majątku wspólnego (reguluje to postanowienie SN z 30.11.1972, sygn. III CRN 235/72).

Więcej o podziale majątku: http://kancelaria-ekspert.pl/dla-ciebie-i-twojej-rodziny/prawo-rodzinne/podzial-majatku/